យូរៗទៅក៏លែងឆាត យូរៗទៅក៏លែងខល យូរៗទៅលែងមានពាក្យនិយាយគ្នា យូរៗទៅដូចអ្នកដទៃ… ចម្រៀងសាច់រឿង #យូរៗទៅ យូរៗទៅ-June | Official Music Video Youtube : ដឹកនាំសម្តែង៖ ស៊ន ស្រីលីន ថតដោយ៖ ជា សុភក្រ្តា – ចែ សុភ័ក្រ និពន្ធទំនុកច្រៀង áž“áž·áž„Melody : វី លាងជឺ និពន្ធបទភ្លេង : Sastra Music ច្រៀងដោយ: June Copyright ©2020 : Sastra Media Co., Ltd All Right Reserved. Sastra Music it part of Sastra Film – Sastra Media Co., Ltd Copyrights: /… Follow us now: / Subscribe:

Rating